06 | 12 | 2019

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება 2015 წლის 4 დეკემბრის მდგომარეობით

პროექტის დასახელება წლის განმავლობაში გამოყოფილი თანხა შესრულება შესრულების
პროცენტი
დარჩენილი ასათვისებელი თანხა თანხა
სოფლის მხარსაჭერის პროპგრამა 817447 815,796 99.80 1651
რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 3728949 3,550,420 95.21 178529
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის გამოყოფილი თანხა
(2014 წლის 23-24 აგვისტოს)
4600000 3,819,352 83.03 780648
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის გამოყოფილი თანხა
(2015 წლის 8  7-8 ოქტომბრის)
700000 330170 47.17 369830
სულ 9846396 8515738 86.49 1330658
საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია