09 | 12 | 2019

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

10 თებერვალს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა.
,,რიგგარეშე სხდომის ფორმატში შევიკრიბეთ მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინადადების საფუძველზე. დღის წესრიგში შეტანილია ის საკითხი, რომლის გადადება შეაფერხებს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანი პროგრამების დროულად განხორციელებას“, აღნიშნა საკრებულოს თავმჯდომარე, გიორგი ხელაძემ.
ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. საკითხის ირგვლივ საფინანსო სამსახურის უფროსმა, როლანდ ლაშხიამ გააკეთა მოხსენება:
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის N175 განკარგულებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 3419997 ლარი რომელიც უნდა აისახოს როგორც შემოსავლის, ისე ხარჯვით ნაწილში. ამასთან, „2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 თავის მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტები ვალდებულია განახორციელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების თანადაფინასება, ამ მიზნით მიზანშეწონილია დამატებით გამოიყოს 80000 ლარი პროექტების თანადაფინასების უზრუნველყოფის მიზნით, გაიზარდოს საშემოსავლო გადასახადის გეგმა 80000 ლარით.
2016 წლის იანვარ-თებერვალში მუნიციპალიტეტში დიდთოვლობის შედეგად განხორციელდა სტიქის სალიკვიდაციო რიგი ღონისძიებები, რის გამოც მიზანშეწონილია სარეზერვო ფონდი გაიზარდოს 5000 ლარი თავისუფალი ნაშთის ხარჯზე“. 
აღნიშნულ საკითხზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას საკრებულომ მხარი დაუჭირა.


საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია