16 | 12 | 2019

2012-2016 მიმდინარე და ჩატარებული სამელიორაციო სამუშაოები

2012-2016 წლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სამელიორაციო სისტემების 4 სარეაბილიტაციო პროექტი ჯამური ღირებულებით 1 330 851 ლარი. აღნიშნული პროექტების ფარგლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა დედაბერა-ნიგვზიანის მაგისტრალურ დამშრობ არხს, დედაბერა-ნიგვზიანისდამთისძირაარხზე ჰიდროტექნიკურინაგებობებს, მდინარე ფიჩორას გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების რეაბილიტაციის I ეტაპის ფარგლებში საპროექტო პროფილის და მასზე მოწყობილი ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს, სოფ.წყალწმინდაში სუფსისა და სეფა-ჩირეს დამშრობმასივს. შედეგი: 895 ჰექტარი მიწის ფართობის დაშრობა. აღნიშნული სამუშაოების ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 54 კმ. სადრენაჟე არხს. ტექნიკური ექსპლუატაციის ფარგლებში გაიწმინდა/მოწესრიგდა - 121 კმ. სამელიორაციო არხი. მიმდინარეობს . მდინარე ფიჩორას გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების საპროექტო პროფილის და მასზე მოწყობილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაციის II ეტაპი. პროექტი, რომლის ღირებულებაა470 000 ლარი, 2017 წელს დასრულდება. შედეგი: 2900 ჰექტარზე ჭარბიწყლის მოცილება. . რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, რიონის მარცხენა სანაპირო მასივზე, ნიგოეთის თემის სოფელ ჭყონაგორის და სოფელ ნიგოეთის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია. ღირებულება - 500 000 ლარი. 2016 წლის ბოლოს დასრულდება. შედეგი: 480 ჰექტარზე ჭარბი წყლის მოცილება. 2016 წლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გეგმის პროექტის მიხედვით იგეგმება რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, რიონის მარცხენა სანაპირო მასივზე, ნიგოეთის თემის სოფელ ჭყონაგორის და სოფელ ნიგოეთის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია (IV ეტაპი). სამუშაოების სავარაუდო ღირებულებაა 49 386 ლარი.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია