14 | 12 | 2019

კომისიამ სოციალური პროგრამების პროექტი განიხილა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომაზე, თავმჯდომარემ, გიორგი ჩახვაძემ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ , „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებათა პროგრამების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“ და სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ , კომისიის წევრებთან და მერიის სოციალური სამსახურის უფროსთან, თამარ ფირცხალაიშვილთან ერთად იმსჯელა.

პროექტის თანახმად, წარმოდგენილია 16 სოციალური პროგრამა. ესენია:

1. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 100 000 ლარი;

2. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 32 400 ლარი;

3. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 45 000 ლარი ;

4. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 51 000 ლარი;

5. მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 5500 ლარი;

6. ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 10 000 ლარი;

7. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 39 800 ლარი;

8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 10 000;

9. სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 50 000 ლარი;

10. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 30 000 ლარი;

11. ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. პროგრამის ბიუჯეტი 30 000 ლარი;

12. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 1000 ლარი ;

13. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 3000 ლარი;

14. ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 52 100 ლარი;

15. მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 35 000 ლარი;

16. შშმ პირის სატაუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 4900 ლარი;

კომისიის წევრებმა იმსჯელეს სოცალური პროგრამების, სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის შესახებ და გარკვეული შენიშვნები გამოთქვეს.

კომისია მიიჩნევს, რომ ომის ვეტერანებისა და მათი დახმარების პროგრამაში, სარეიტინგო ქულა 120 ათასის ნაცვლად , 150 ათასით უნდა განისაზღვროს.

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაში , ბენეფიციარის თანადაფინანსების თანხა განისაზღვროს, 1000 ლარის ოდენობით, ნაცვლდ 500 ლარისა.

კომისიას მართებულად მიაჩნია, რომ ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხიდან ამოღებული იქნას, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან წარსადგენი საინფორმაციო ბარათი.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია