14 | 12 | 2019

2018 წლის 31 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ქ. ლანჩხუთი 31 ივლისი, 2018წელი

11:00 საათი

1. ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისქონებისელექტრონულიაუქციონისფორმით (პირობებით/ უპირობოდ) პრივატიზების, სარგებლობისუფლებითგადაცემისასაუქციონშიგამარჯვებისდამადასტურებელიოქმისტიპურიფორმებისდამტკიცებისშესახებლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2016 წლის 25 მაისის N17 დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე“ ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსდადგენილების დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

2. ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისგენდერულითანასწორობისსაბჭოსშექმნისადამისიდებულებისდამტკიცებისშესახებლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის №30 დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე“ ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსდადგენილების დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი ც. ჩხაიძე/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის მიკუთვნებული მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსდადგენილებისმისაღებადადმინისტრაციულიწარმოებისდაწყებისთაობაზე“ ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსგანკარგულების დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულსაზღვრებშიარსებულტერიტორიაზეწვრილფეხაან/დამსხვილფეხაპირუტყვისკერძოსაკუთრებაშიარსებულიფართისგარეთყოლისაკრძალვისღონისძიებებისდამტკიცებისშესახებლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსდადგენილებისმისაღებადადმინისტრაციულიწარმოებისდაწყებისთაობაზე“ ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსგანკარგულების დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/

5. ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტის 2018 წლისბიუჯეტისდამტკიცებისშესახებლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N54 დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზელანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსდადგენილებისმისაღებადადმინისტრაციულიწარმოებისდაწყებისშესახებ“ ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსგანკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი რ. ლაშხია/

6. სხვადასხვა საკითხები.

საკრებულოს თავმჯდომარე:ბესიკ ტაბიძე

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია