17 | 12 | 2018

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ

 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 8 მაისის N57განკარგულების თანახმად , ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების განთავსებისათვის გამოყოფილი ადგილები


#

misamarTi

daniSnuleba

1

q. lanCxuTi, Jordanias q.

skveri

2

q. lanCxuTi, Jordanias q.

skveri

3

q. lanCxuTi, Jordanias q. da
kvirkvelias q. kveTa

skveri

4

q. lanCxuTi, Jordanias q.

skveri

5

q. lanCxuTi, Jordanias q.

skveri

6

q. lanCxuTi, Jordanias q.

skveri

7

q. lanCxuTi, Jordanias q.

skveri

8

q. lanCxuTi, JordaniasQq da
kvirkvelias q. kveTa

skveri

9

q. lanCxuTi, Jordanias q#103
da Jordanias q#105 Soris

skveri

10

sof. gvimbalauri

skveri

11

q. lanCxuTi, Jordanias q

skveri

12

sof. SuxuTi

skveri

13

sof. mamaTi

skveri

14

sof. acana

skveri

15

sof. CibaTi

skveri

16

sof. lesa

skveri

17

sof. konWkaTi

mosacdeli

18

sof. konWkaTi

mosacdeli

19

sof. SaTiri

mosacdeli

20

sof. zemo akeTi

mosacdeli

21

sof. gaguri

mosacdeli

22

sof. zemo akeTi

mosacdeli

23

sof. gaguri

mosacdeli

24

sof. telmani

mosacdeli

25

sof. acana

mosacdeli

26

sof. lesa

mosacdeli

27

sof. WinaTi

mosacdeli

28

sof. baRlefi

mosacdeli

29

sof. juruyveTi

mosacdeli

30

sof. nigvziani

mosacdeli

31

sof. Sromisubani

mosacdeli

32

sof. xoreTi

mosacdeli

33

sof. odilauri

mosacdeli

34

sof. ninoSvili

mosacdeli

35

sof. ninoSvili

mosacdeli

36

sof. ninoSvili

mosacdeli

 

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია