20 | 10 | 2017

საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ხელაძე